Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Usługi publiczne

Polscy obywatele mogą korzystać z kilkuset e-usług publicznych zlokalizowanych na różnych platformach i portalach rządowych.

Są to m.in.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal obywatel.gov.pl, portal biznes.gov.pl.

 

Obecnie tworzony jest Portal Rzeczypospolitej Polskiej (Portal RP) – gov.pl, który docelowo będzie stanowił bramę do wszystkich informacji i e-usług publicznych. Zintegruje witryny internetowe ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz ułatwi dostęp do usług cyfrowych, które państwo oferuje obywatelom.

 

Administracja udostępnia, modernizuje oraz buduje nowe e-usługi, które umożliwiają załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu.

Z usług publicznych może korzystać każdy, kto może potwierdzić swoją tożsamość w internecie, np. za pomocą profilu zaufanego (eGO). Profil zaufany to również bezpłatne narzędzie, które służy jako elektroniczny podpis w komunikacji z administracją publiczną.

Uruchomienie e-usług na różnych portalach zwykle poprzedzone jest procesem logowania do systemu. Po zintegrowaniu portali tematycznych z Portalem RP, konto elektroniczne gov.pl będzie kluczem do wszystkich cyfrowych usług administracji.

 

Obecnie poprzez portal gov.pl dostępne są usługi zlokalizowane na portalach obywatel.gov.plbiznes.gov.pl:

 

biznes.gov.pl — informuje, jak założyć i prowadzić własną firmę oraz umożliwia  załatwienie niezbędnych formalności online. Stanowi źródło informacji dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub planują ją rozpocząć.


obywatel.gov.pl — informuje, jak załatwić popularne sprawy urzędowe. Oferuje popularne e-usługi dla obywateli, jak np.: uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, uzyskanie dowodu osobistego, sprawdzenie punktów karnych czy danych w rejestrach państwowych,  wysłanie pisma do urzędu.


Publiczne portale usługowe, kierowane do różnych odbiorców, to także m.in.:

ceidg.gov.pl  ― Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  —elektroniczny  rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal ułatwia prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.


ekrs.ms.gov.pl/s24/ ― portal, na którym można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Można również zmienić dane w zarejestrowanych już spółkach oraz złożyć sprawozdanie finansowe spółki.


ekw.ms.gov.pl ― system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych ― portal, na którym można m.in. przeglądać treść ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,  sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe.

emp@tia ― portal informacyjno-usługowy, na którym można m.in. zapoznać się z informacjami dotyczącymi świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, a także złożyć wnioski np. o 500+ czy becikowe.

epuap.gov.pl ― Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — miejsce, gdzie można załatwić wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu, wysyłać i odbierać urzędową korespondencję oraz  sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków. Przez ePUAP można np. złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpisy aktów, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki, pobrać zaświadczenie o niekaralności czy złożyć wniosek o kartę EKUZ.

finanse.mf.gov.pl ― portal podatkowy dla każdego, kto chce złożyć zeznanie podatkowe przez internet lub uzyskać informacje o podatkach. Umożliwia również złożenie wniosku o rozliczenie PIT-37 przez urząd skarbowy.


geoportal.gov.pl  ― umożliwia dostęp do danych przestrzennych i map topograficznych (mapy.geoportal.gov.pl). Na portalu dostępne są także informacje przestrzenne oraz usługi, o których mowa w dyrektywie INSPIRE.

ekrus.gov.pl ― portal adresowany do osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy, zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek w KRUS, mogą założyć konto na portalu i uzyskać dostęp do podstawowych danych o przebiegu swojego ubezpieczenia, opłaconych składkach czy osobach zgłoszonych do ubezpieczenia.

praca.gov.pl ― oferuje usługi elektroniczne publicznych służb zatrudnienia. Portal kierowany jest do bezrobotnych, osób poszukujących pracy oraz do pracodawców, którzy poszukają pracowników.                           Oferty pracy oraz informacje o rynku pracy dostępne są na portalu informacyjnym psz.praca.gov.pl.

puesc.gov.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) ― pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi.

pue.zus.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — portal dla osób ubezpieczonych, płatników składek, lekarzy, a także innych świadczeniobiorców (na przykład emerytów i rencistów). Na PUE ZUS można na przykład umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń.

ufg.pl ― portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na którym można m.in. sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy wypadku, numer szkody, otrzymać informację o przebiegu ubezpieczenia OC, historii szkód komunikacyjnych.

zip.nfz.gov.pl ― Zintegrowany Informator Pacjenta ― ogólnopolski serwis dla pacjentów, który udostępnia dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ZIP można uzyskać  dostęp do informacji m.in. na temat swojego leczenia i udzielonych świadczeń, zrefundowanych leków, swojego miejsca na liście oczekujących na poradę lekarską czy przyjęcia do szpitala (w zakresie niektórych świadczeń).

Informacje o publicznych portalach informacyjnych dostępne są pod adresem obywatel.gov.pl.

 

Upowszechnienie się e-usług oferowanych w naszym kraju, ich dostępność i poprawne funkcjonowanie powoduje konieczność intensywnego rozwoju i wdrażania dostępu do szybkiej łączności internetowej, zwłaszcza mobilnej oraz szeregu rozwiązań informacyjno komunikacyjnych wykorzystywanych przez administrację publiczną. Funkcjonują one na kilku poziomach. Same e-usługi dostępne dla petentów, odbiorców usług administracji są ostatnim z nich. Narzędzia technologii informatycznych i komunikacyjnych używane są również na poziomach niewidocznych dla klienta administracji. Mówimy tu na przykład o komunikacji wewnątrz urzędu, czy też komunikacji z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań publicznych.

Rozwój narzędzi TIK nie jest oczywiście specyfiką naszego kraju, ani tym bardziej jedynie administracji publicznej. Jest to część globalnego zjawiska. Zmiany, jakie możemy obserwować w ostatnich dekadach w dziedzinie szeroko rozumianych  technologii komunikacyjnych i informacyjnych mają trudny do przeszacowania wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Możemy mówić o zupełnie nowym modelu społeczeństwa – społeczeństwa informacyjnego, który, jako znacznie bardziej efektywny, zastępuje dotychczasowy model funkcjonowania społeczeństwa industrialnego. Zmiany dotyczą zarówno sfery prywatnej, jak i sfery gospodarczej, czy politycznej. W każdej z tych dziedzin coraz istotniejsze znaczenie ma dostęp do technik i technologii umożliwiających szybkie pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Za ich pomocą zaspokajane są nowe potrzeby wykreowane przez globalizację, która spowodowała, że ograniczenia wynikające z odległości i coraz częściej czasu straciły na znaczeniu.

W tym kontekście dostępność usług publicznych również musi nadążać za globalnym zjawiskiem skrócenia się dystansu. Powinny być dostępne łatwiej i szybciej, wymagać mniejszego zaangażowania czasu. W naszym kraju, z racji zróżnicowanej gęstości zaludnienia istnieje wiele miejsc, gdzie dostęp do usług publicznych, zwłaszcza świadczonych przez jednostki administracji średniego i wyższego szczebla (powiaty, województwa) jest utrudniony. W takich miejscach świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną jest czynnikiem wyrównującym różnice, likwidującym zjawisko marginalizacji tak zwanej prowincji. Jest to niewątpliwie szansa rozwojowa dla takich obszarów.

Usługi publiczne
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.